Ogłoszenie o licytacji

Licytacja samochodu Mercedes Benz ML 320

Opublikowano LICYTACJE KOMORNICZE | Komentowanie nie jest możliwe

Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)

KTI AP jest nową formą komunikacji, umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego
  • funkcjonowania Administracji Podatkowej

Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej oraz adres internetowy SA jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.

nr telefonu: 800807007

adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl

Krajowy telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00

Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Zmiany w skarbówce już od kwietnia

Administracja Podatkowa z dniem 1 kwietnia 2015 roku wkracza w fazę zmian, które wpłyną na poprawę jakości obsługi klientów, usprawnią działanie urzędów i izb skarbowych oraz obniżą koszty funkcjonowania systemu podatkowego. Pierwszym z etapów zmian jest konsolidacja procesów pomocniczych realizowanych na poziomie województwa.

Głównym założeniem konsolidacji procesów pomocniczych Administracji Podatkowej jest przekształcenie izby skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową. Realizowane dotychczas w urzędach skarbowych zadania z zakresu finansów, kadr, informatyki czy zarządzania majątkiem, remontów, zakupów, inwestycji oraz zamówień publicznych zostaną przeniesione z urzędów skarbowych na poziom wojewódzki – czyli do każdej izby skarbowej w Polsce. Naczelnik Urzędu Skarbowego pozostanie organem podatkowym pierwszej instancji oraz organem egzekucyjnym. Natomiast  Dyrektor Izby Skarbowej, oprócz realizowania wymienionych zadań pomocniczych, będzie jak dotychczas organem nadzoru i organem podatkowym drugiej instancji (odwoławczym). Siedziby urzędów skarbowych nie ulegną zmianie.

Wprowadzone zmiany organizacyjne poprawią jakość usług świadczonych przez Administrację Podatkową oraz wpłyną na bardziej racjonalne i wydajne wykorzystanie posiadanych zasobów, tak by Administracja Podatkowa mogła w większym stopniu służyć podatnikom oraz lepiej gospodarować powierzonymi środkami publicznymi.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Nowe zasady składania CIT-8 od stycznia 2015

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563), określa nowe zasady składania urzędom skarbowym deklaracji  CIT-8, CIT-8A, CIT-8B oraz informacji  IFT-2/ IFT-2R za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej . Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy stosują przepisy art. 27 ust. 1c i art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym ww. ustawą, do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013r.

Wszyscy płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym także organizacje pozarządowe, mają obowiązek złożenia do 31 marca 2015 r. w urzędzie skarbowym (US) deklaracji CIT-8. Od 2015 r. CIT-8 składa się w US elektronicznie.

UWAGA: Ustawa przewiduje wyjątek od składania CIT-8, gdy organizacja zwolniona jest ze składania drogą elektroniczną deklaracji PIT (art. 45ba ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych). Zwolniona ze składania PIT elektronicznie jest organizacja sporządzająca PIT (np. PIT-11, PIT-8C) dla nie więcej niż 5 osób.

Jeżeli prowadzenie ksiąg powierzone jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w powyższym zakresie i ten podmiot przesyła CIT-8 w imieniu podatnika, bez znaczenia jest czy podatnik miał obowiązek przesyłania PIT drogą elektroniczną.

Do złożenia CIT-8 elektronicznego konieczne jest posiadanie bezpiecznego certyfikatu podpisu elektronicznego.

  UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R.

                                        JEDNOSTEK MIKRO

       Zmiana w sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014r, przez stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności  i opieki społecznej oraz przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100). Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim uproszczeń dla jednostek mikro w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz bilansowej wyceny aktywów i pasywów. Zmienione przepisy obowiązują od 5 września 2014 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli już do sprawozdań za 2014 r.

Definicję jednostki mikro zawarto w art.3 ustawy z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości (Dz.U. z  2013r, poz. 330 ze zm.)

Stosowanie uproszczeń przez jednostki mikro nie jest obowiązkowe. O ewentualnym wdrożeniu uproszczeń powinien podjąć decyzję organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w jednostce mikro. W przeciwnym wypadku, tzn. jeśli takiej decyzji nie podejmie, jednostka mikro sporządzi sprawozdanie finansowe za 2014 r. według zasad ogólnych. Należy pamiętać, że podjęcie decyzji o stosowaniu uproszczeń dla jednostek mikro spowoduje konieczność aktualizacji przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.

Wprowadzone ustawą zmieniającą uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat. Zakres informacyjny sprawozdania jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 dodanym do ustawy o rachunkowości. Jednostki te mogą nie sporządzać informacji dodatkowej, pod warunkiem że niektóre informacje objęte zakresem tego sprawozdania zostaną przez te jednostki ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe

Rejestr kart usług

Rejestr kart usług jest chwilowo niedostępny ze względu na wykonywane aktualizacje.

Opublikowano KARTY USŁUG | Komentowanie nie jest możliwe