Druki – Raty, Pomoc de minimis

W przypadku składania wniosków o ulgi podatkowe (umorzenia, raty, odroczenia) lub o wydanie zaświadczeń o jednorazowej amortyzacji konieczne jest złożenie oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat podatkowych oraz formularza informacji o ww. pomocy. Wraz z  oświadczeniem i informacją konieczne jest dołączenie odręcznie sporządzonego wniosku o ulgę podatkową lub o  wydanie zaświadczenia o jednorazowej amortyzacji. Ww. formularze obowiązują jedynie w sytuacji składania wniosków przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcę).

Druki do pobrania:

- Oświadczenie o pomocy de minimis.

- Formularz

Opublikowano Pomoc de minimis | Komentowanie nie jest możliwe

PIT-11 – rozliczenia drogą elektroniczną

Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za podatnika.

Aby mogło to być możliwe planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowej formy elektronicznej składania PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) – przygotuj się do tego już teraz.

Mniejsze firmy zachowają prawo do składania PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie – do końca stycznia.

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym , intuicyjnym kanałem służącym do wysłania e-deklaracji. Dzięki niej będzie możliwe złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (urzędowego Potwierdzenia Odbioru) dla całej wysyłki.

Płatnicy zaliczek na podatek dochody będący osobami fizycznymi będą mogli podpisywać wysyłane dokumenty danymi autoryzującymi (imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, przychód) podobnie jak w przypadku składania zeznań podatkowych.
Nowy kanał zostanie uruchomiony 1 stycznia 2015 roku, ale już dziś prezentujemy Państwu:

w zakładce: Do pobrania – Specyfikację Wejścia-Wyjścia UBD dla środowiska testowego.
w zakładce: Struktury dokumentów XML – Wzory dokumentów do testów Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

Informacje o składaniu deklaracji podatkowych przez internet : www.e-deklaracje.gov.pl

Informacje o planowanych zmianach w przepisach: www.is.krakow.pl/pit-11

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Składaj deklaracje podatkowe przez Internet

http://www.e-deklaracje.gov.pl

Od 1.01.2015 r kazdy przedsiębiorca zatrudniający powyżej 5 osób będzie miał obowiązek składania deklaracji Pit-11 przez Internet.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Więcej kontroli kas fiskalnych w gastronomii

Izba Skarbowa w Krakowie odnotowuje dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej.

87 % przeprowadzonych w branży gastronomicznej w 2013 roku kontroli zakończyło się stwierdzeniem błędów i nieprawidłowości. Wśród podmiotów działających w tej branży do najczęściej ujawnianych niepożądanych zachowań należy brak lub nieprawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych.

W związku z powyższym, Izba Skarbowa w Krakowie przypomina o najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należą do nich m. in:
1) Prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
2) Wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim nabywcom bez żądania z ich strony.
3) W przypadku awarii kasy podstawowej stosowanie kasy rezerwowej. W sytuacji gdy jest to niemożliwe sprzedaż nie może być prowadzona.

Szczegółowe obowiązki określają przepisy art. 111 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.
Wobec stwierdzenia nieprawidłowości w wypełnianiu podstawowych obowiązków fiskalnych wśród podmiotów z branży gastronomicznej małopolska administracja podatkowa zintensyfikowała działania w zakresie prawidłowego ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, w tym kontrole. W pierwszej kolejności kontrolami zostały objęte podmioty, u których już wcześniej ujawniono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych. Działania administracji podatkowej nastawione są na zdyscyplinowanie w powyższym zakresie wszystkich podmiotów z branży.
Wobec podatników, którzy nie wypełniają należycie obowiązków ustawowych, stosowane są także sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego, w szczególności w postaci nakładania grzywien w formie mandatów karnych.

Załącznik – wyciąg z przepisów:

Art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
1a. Do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.
[…]
3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.
3a. Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:
1) dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
2) dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
3) udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
4) zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;
5) używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1;
6) przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.11));
7) stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;
8) dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii;
9) prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;
10) dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;
11) poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.
[…]

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)
Art. 60.
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz.
§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 61.
§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.

Art. 62
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
§ 2. Kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów.
§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.
§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–4 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

  1.  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
        1. ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
        2.  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych:
  2.  weryfikacji danych, których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podatnie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone z CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz.2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe