Przedłużamy Narodową Loterię Paragonową do marca 2017 roku.

Narodowa Loteria Paragonowa została przedłużona o kolejne 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 r. To efekt dużego zainteresowania loterią i pozytywnych zmian w postawach Polaków, którzy coraz częściej pamiętają o znaczeniu paragonów podczas zakupu towarów i usług. Izba Skarbowa w Krakowie zachęca do brania paragonów i udziału w Loterii.

Dotychczasowe efekty

Narodowa Loteria Paragonowa jest projektem edukacyjnym wpisującym się w program działań, które zmierzają do odbudowania wpływów podatkowych państwa, realizowany przez obecne kierownictwo Ministerstwa Finansów. Akcja promuje postawy obywatelskie, takie jak płacenie podatków i uświadamia Polakom, że biorąc paragony wspierają uczciwy obrót gospodarczy. Loteria wystartowała 1 października 2015 r. Już pierwsze miesiące jej trwania pokazały, że przynosi konkretne efekty. W badaniu IPSOS (XII 2015) 58 proc. respondentów uznało, że dzięki akcji wydawanie i branie paragonów będzie czymś oczywistym i normalnym. Prawie połowa (48 proc.) wskazała, że loteria będzie miała korzystny wpływ na stan finansów publicznych.

Znacząco wzrósł odsetek respondentów deklarujących, że gdy nie otrzymują paragonu zawsze o niego proszą – z 7 do 31 proc. przy zakupie towarów i z 5 do 28 proc. przy płaceniu za usługi. Z danych Ministerstwa Finansów wynika m.in., że ogólna liczba kas rejestrujących w IV kw. 2015 r. (czyli pierwszych trzech miesiącach loterii) wzrosła o prawie 15 proc. w porównaniu do IV kw. 2014 r. W tym samym okresie w premiowanej wówczas branży (fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne) liczba kas wzrosła o 38 proc. a wielkość obrotów o 1/5. Wzrost deklarowanych wpływów z VAT w premiowanej branży wyniósł blisko 13 proc.

NLP przeciwdziała szarej strefie

Większość przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i świadczą usługi, ma obowiązek stosowania kas fiskalnych. Niestety część z nich uchyla się od tego obowiązku, a inni, chociaż posiadają kasę fiskalną, nie rejestrują całej realizowanej sprzedaży obrotów za każdym razem. W ten sposób ukrywają swoje obroty, a konsument nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Jednak kupując towary czy korzystając z usług i tak płaci cenę brutto, czyli z naliczonym podatkiem, tyle że cała kwota trafia do kieszeni nieuczciwego sprzedawcy. Przez to zaniżane są wpływy z tytułu VAT, który stanowi prawie połowę wszystkich dochodów budżetu państwa.

Narodowa Loteria Paragonowa w nowatorski w Polsce sposób i dzięki cennym nagrodom (samochody, laptopy i tablety) ma zwiększyć liczbę paragonów wydawanych i odbieranych przez podatników, a w efekcie prowadzić do zmniejszenia szarej strefy i uszczelnienia systemu podatkowego. Kampania przypomina, że osoby, które nie płacą podatków, oszukują w pierwszej kolejności swoich klientów i wypychają z rynku uczciwych przedsiębiorców. A przywłaszczone przez nich pieniądze powinny zostać wydane na nasze bezpieczeństwo, zdrowie czy edukację.

Nagrody w Małopolsce i nowe branże

Dodatkowe 6 miesięcy to efekt entuzjazmu Polaków dla kampanii, w której zarejestrowali już prawie 110 milionów paragonów fiskalnych (stan na koniec września br. 27.09.16) i odebrali dziesiątki cennych nagród.

Obok nagród głównych ­ (Opli Astra) i sprzętu elektronicznego, co 3 miesiące losowane są nagrody dodatkowe, czyli Ople Insignia, za paragony zgłoszone w tzw. branżach specjalnych. Jeszcze do końca września można rejestrować paragony za restauracje i inne placówki gastronomiczne oraz przygotowanie i podawanie napojów.

Od października nowymi branżami premiowanymi w Narodowej Loterii Paragonowej będą „działalność taksówek osobowych” (w IV kwartale 2016 r.) oraz „sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw” (w I kwartale 2017 r.). To wynik przedłużenia naszej akcji edukacyjnej o pół roku, do 31 marca 2017 r.

Do tej pory w Małopolsce kluczyki do Opla Astry i Insignii, czyli nagrody głównej i specjalnej w Narodowej Loterii Paragonowej trafiły do mieszkańców Mszany Dolnej i Kęt. W sierpniu Pan Jacek z Mszany Dolnej zarejestrował paragon za zakup lekarstw w aptece. Szczęśliwy paragon okazał się wart Opla Astry. Z kolei w maju Pani Monika z Kęt odebrała kluczyki do Opla Insignii. Nagrodę specjalną wylosowano spośród paragonów fiskalnych za usługi lekarzy i dentystów, prowadzących prywatną praktykę.

 Zasady udziału w loterii

W Narodowej Loterii Paragonowej może wziąć udział każdy paragon fiskalny wystawiony na kwotę minimum 10 zł. Uczestnikami loterii mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i zarejestrują paragon na www.loteriaparagonowa.gov.pl .

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Weź paragon ze sobą – staruje akcja informacyjna

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. Izba Skarbowa w Krakowie zachęca do zapoznania się ze szczegółami kampanii.

Ministerstwo Finansów analizując mechanizmy występujące w szarej strefie odnotowuje coraz częstsze sygnały o nadużyciach występujących na stacjach paliw.

Jedną z najczęstszych nieprawidłowości  jest niewydawanie paragonu fiskalnego nieuważnemu klientowi lub zbieranie nieodebranych przez klienta paragonów fiskalnych. Proceder ten może mieć dalsze konsekwencje polegające na wystawianiu tzw. „pustych” faktur na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów fiskalnych. Uczestniczą w nim zarejestrowane i legalnie działające podmioty. „Puste” faktury to faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, mające na celu m.in. zawyżenie kosztów w działalności gospodarczej oraz zwiększenie podatku naliczonego. Dokumenty te następnie są przekazywane „umówionym” podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu wygenerowania niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości kosztów działalności, a także nienależnego podatku naliczonego. Takie działania godzą w uczciwych przedsiębiorców, którym trudniej jest konkurować z oszustami osiągającymi nienależne korzyści.

Chcemy uczulić podatników na nadużycia związane z wyłudzaniem podatku VAT. Wystarczy, że każdy z nas tankując paliwo zabierze ze sobą paragon fiskalny, by zapobiec takim sytuacjom. Ważne jest dla nas nawiązanie współpracy z branżą paliwową, dla której również ta kwestia jest ważna. Dlatego partnerami kampanii są między innymi Polska Izba Paliw Płynnych oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowegomówi wiceminister finansów Leszek Skiba.

Działania informacyjne i edukacyjne są prowadzone równolegle do nowelizacji ustawy o VAT i akcyzie, stanowiącej tzw. pakiet paliwowy. Nowe rozwiązania zdecydowanie ograniczą możliwość dokonywania oszustw podatkowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się do zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz bezpieczeństwa ich nabywców.

Małopolska Administracja Podatkowa apeluje również, by w przypadku, gdy stwierdzimy, że sprzedawca nie wydaje paragonów lub zbiera wystawione i nieodebrane paragony fiskalne zgłośmy te nieprawidłowości na numer bezpłatnej infolinii: 800 807 007 lub adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl, które są przeznaczone m. in. do zgłaszania nadużyć występujących na stacjach paliw.

Więcej o akcji: Weź paragon ze sobą

***

 Kampania „Weź paragon” jest organizowana przez Ministerstwo Finansów cyklicznie od 2002 roku. Jej celem jest uświadomienie Polakom roli paragonu fiskalnego i minimalizowanie negatywnych efektów nierzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących przez przedsiębiorców. Duża grupa podatników sprzedających towary i świadczących usługi ma obowiązek ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących. Część przedsiębiorców uchyla się jednak od obowiązku ich instalowania. Są również i tacy, którzy mimo tego, że posiadają kasę rejestrującą nie ewidencjonują wszystkich swoich obrotów, a powinni to robić za każdym razem. Tego typu nadużycia wpływają na uszczuplenie wpływów z tytułu podatku VAT, co ma negatywny wpływ na budżet państwa i w efekcie na kondycję i rozwój całego społeczeństwa będącego odbiorcą usług finansowanych przez państwo, takich jak edukacja czy służba zdrowia. Po drugie zmniejsza to konkurencyjność uczciwego sprzedawcy lub usługodawcy, który rzetelnie płaci podatek VAT. Po trzecie wreszcie takie zachowania przyczyniają się do powiększania szarej strefy i w efekcie osłabiają polską gospodarkę.

W 2015 roku kampania odbywała się pod hasłem „Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon” i dotyczyła branży gastronomicznej. Rok wcześniej, w 2014 roku Ministerstwo Finansów zachęcało podatników do brania paragonów, w odsłonie akcji, pod hasłem „Nie bądź jeleń. Weź paragon”.

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych – zmiany od 1 lipca 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego (art. 138d Ordynacji podatkowej).

Podatnicy, którzy chcą ustanowić pełnomocnika ogólnego, od 1 lipca 2016 r. mogą to zrobić wyłącznie w wersji elektronicznej przy wykorzystaniu nowej funkcjonalności Portalu Podatkowego.

Kompleksowa regulacja kwestii pełnomocnictw zawarta jest w art. od 138a do 138o oraz w art. 80a i 80b Ordynacji podatkowej.

Wyodrębniono trzy kategorie pełnomocnictw:

  • ogólne (obowiązujące formularze: PPO-1 Pełnomocnictwo ogólne, OPO-1 Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego)
  • szczególne (obowiązujące formularze: PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne , OPS-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego)
  • do doręczeń (obowiązujące formularze: PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń, OPD-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń)

Pełnomocnictwo ogólne – ma najszerszy zakres wśród pełnomocnictw uregulowanych w Ordynacji Podatkowej. Na jego podstawie pełnomocnik będzie mógł działać w imieniu strony postępowania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyłączeniem uprawnień do podpisywania deklaracji podatkowych). Ustanawiane jest zasadniczo zawsze w formie elektronicznej, a jedynie przypadki wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających wysyłkę dokumentu elektronicznego, będzie mogło być składane w formie pisemnej zgodnie ze wzorem.  Z reguły pełnomocnik ogólny jest wybierany przez stronę postępowania (mocodawcę). Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu.

Pełnomocnictwo szczególne – upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej po złożeniu pełnomocnictwa do akt konkretnej sprawy. Pełnomocnictwa szczególne mogą być ustanawiane na piśmie w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez e-PUAP elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy).

Pełnomocnictwa do doręczeń – mogą być ustanawiane w przypadkach, gdy nie jest ustanowiony pełnomocnik szczególny ani ogólny. Pełnomocnicy do spraw doręczeń mogą być ustanawiani na piśmie, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez e-PUAP elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy).

Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (art.80a Ordynacji podatkowej)

Oprócz w/w pełnomocnictw obowiązują  przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw, dotyczące:

  • deklaracji składanych w postaci papierowej – (obowiązujące formularze: UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, OPL-1P Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej)
  • deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – (obowiązujące formularze: UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, OPL-1 Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa

Składanie pełnomocnictw w wersji elektronicznej jest zwolnione z opłaty skarbowej, natomiast wszystkie pozostałe składane w formie papierowej podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zl od każdego złożenia dokumentu. Nie podlega opłacie skarbowej złożenie pełnomocnictwa jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny (rodzicie, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki) lub rodzeństwo.

Jak uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym w celu złożenia pełnomocnictwa ogólnego?

Aby uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym należy zarejestrować się jako użytkownik Portalu Podatkowego. W tym celu należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu Portalu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak również uwierzytelnić wskazane wyżej oświadczenie i zgodę za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym e-PUAP. W dalszej kolejności należy utworzyć własny identyfikator użytkownika i hasło oraz podać adres e-mail oraz pytanie i odpowiedź zabezpieczające dostęp do konta.

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH, PODATEK DOCHODOWY OSÓB PRAWNYCH, PODATEK VAT | Komentowanie nie jest możliwe

Informacja dla podatników prowadzących placówki gastronomiczne w sprawie właściwej stawki VAT dla sprzedaży posiłków i dań.

W dniu 01 lipca 2016 r. w Dzienniku  Urzędowym Ministra Fiansów ogłoszona zostałainterpretacja ogólna Nr PT1.050.3.2016.156  Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. wsprawie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedazy posiłków i dańprzez placówki gastronomiczne .

Z zawartych w niej wyjaśnieniach wynika, że posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5 %stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr10 do ustawy o VAT, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1.

czytaj całość :

http://www.finanse.mf.gov.pl

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK VAT | Komentowanie nie jest możliwe

Baza ogłoszeń o naborach na nowe stanowiska pracy w służbie cywilnej

1 czerwca 2016 r. uruchamiamy nową bazę ogłoszeń o naborach na stanowiska pracy w służbie cywilnej. To nowoczesne narzędzie, dzięki któremu obywatele łatwiej znajdą interesujące ich oferty pracy.

Baza ogłoszeń jest często pierwszym źródłem informacji obywatela o służbie cywilnej. W 2015 r. bazę odwiedziło ponad 1,4 miliona użytkowników, którzy wygenerowali blisko 25 milionów odsłon. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nowa baza ogłoszeń była bardziej przejrzysta, intuicyjna, łatwa w obsłudze i przyjazna również dla użytkowników z niepełnosprawnościami.

Z bazy korzysta również około 3 rys. pracowników administracji rządowej zobowiązanych do zamieszczania w niej informacji o wolnych stanowiskach pracy. Nowe rozwiązania, które zastosowaliśmy tworząc bazę, znacząco uproszczą jej obsługę. Dodawanie ogłoszeń do bazy stanie się łatwiejsze, intuicyjne i mniej czasochłonne.

Nowa baza ogłoszeń jest już  dostępna pod adresem https://nabory.kprm.gov.pl.

Do końca III kwartału 2016 r. dotychczasowa baza ogłoszeń https://ogloszenia.kprm. gov.pl/) nadal będzie dostępna. Do tego czasu będzie można zamieszczać w niej wyniki naborów i przeglądać archiwalne ogłoszenia, wyniki naborów oraz informacje o przeniesieniach /oddelegowaniach.

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PRACA | Komentowanie nie jest możliwe