Składaj deklaracje podatkowe przez Internet

http://www.e-deklaracje.gov.pl

Od 1.01.2015 r kazdy przedsiębiorca zatrudniający powyżej 5 osób będzie miał obowiązek składania deklaracji Pit-11 przez Internet.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Więcej kontroli kas fiskalnych w gastronomii

Izba Skarbowa w Krakowie odnotowuje dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej.

87 % przeprowadzonych w branży gastronomicznej w 2013 roku kontroli zakończyło się stwierdzeniem błędów i nieprawidłowości. Wśród podmiotów działających w tej branży do najczęściej ujawnianych niepożądanych zachowań należy brak lub nieprawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych.

W związku z powyższym, Izba Skarbowa w Krakowie przypomina o najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należą do nich m. in:
1) Prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
2) Wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim nabywcom bez żądania z ich strony.
3) W przypadku awarii kasy podstawowej stosowanie kasy rezerwowej. W sytuacji gdy jest to niemożliwe sprzedaż nie może być prowadzona.

Szczegółowe obowiązki określają przepisy art. 111 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.
Wobec stwierdzenia nieprawidłowości w wypełnianiu podstawowych obowiązków fiskalnych wśród podmiotów z branży gastronomicznej małopolska administracja podatkowa zintensyfikowała działania w zakresie prawidłowego ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, w tym kontrole. W pierwszej kolejności kontrolami zostały objęte podmioty, u których już wcześniej ujawniono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych. Działania administracji podatkowej nastawione są na zdyscyplinowanie w powyższym zakresie wszystkich podmiotów z branży.
Wobec podatników, którzy nie wypełniają należycie obowiązków ustawowych, stosowane są także sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego, w szczególności w postaci nakładania grzywien w formie mandatów karnych.

Załącznik – wyciąg z przepisów:

Art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
1a. Do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.
[…]
3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.
3a. Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:
1) dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
2) dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
3) udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
4) zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;
5) używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1;
6) przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.11));
7) stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;
8) dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii;
9) prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;
10) dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;
11) poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.
[…]

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)
Art. 60.
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz.
§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 61.
§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.

Art. 62
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
§ 2. Kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów.
§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.
§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–4 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

  1.  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
        1. ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
        2.  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych:
  2.  weryfikacji danych, których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podatnie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone z CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz.2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Zmiany w VAT od 1.04.2014 r

  Ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 13.03.2014 r. poz. 312), z dniem 1 kwietnia 2014 r. wprowadzone zostały zmiany dot. odliczenia podatku naliczonego od nabyć pojazdów samochodowych oraz paliwa i innych kosztów eksploatacyjnych. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej( Dz. U poz. 371 ), zawiera wzór informacji VAT-26, którą składają podatnicy naczelnikowi urzędu skarbowego w związku z wykorzystywaniem pojazdów samochodowych wyłącznie do działalności gospodarczej w terminie 7-miu dni od dnia w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień( Dz. U. poz. 369 ) – z dniem 01 kwietnia 2014 r. opodatkowaniu będzie podlegać dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych dokonywana przez podatników, którym przy nabyciu tych pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnegoo kwotę podatku naliczonego w wysokości 50 % lub 60 % kwoty podatku.

Więcej informacji  czytaj   VAT_SAM

Broszura informacyjna MF na temat samochodów – ważna od 01.04.2014

Opublikowano PODATEK VAT | Komentowanie nie jest możliwe

Rejestr kart informacyjnych

Lp.

Informacja o karcie informacyjnej

numer

wersja

nazwa

 1.

K/001

3

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

 2.

K/002

3

Wstrzymanie wykonania decyzji

 3.

K/003

3

Udzielanie osobom fizycznym, które w dniu złożenia wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w formie:

 4.

K/004

3

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatników prowadzących działalność gospodarcza (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

 5.

K/005

3

Zgłoszenie przerwy w prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej.

6. 

K/006

3

Ustalenie wysokości karty podatkowej

 7.

K/007

3

Zgłoszenie zmian dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej mających wpływ na wysokość podatku w formie karty podatkowej

 8.

K/008

3

Wybór zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych do dnia 31.12.2006 r.

 9.

K/009

3

Wybór zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych od dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2008 r.

 10.

K/010

3

Wybór zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2009r.

 11.

K/011

3

Ustalenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

 12.

K/012

3

Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby duchowne

 13.

K/013

3

Zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych

 14.

K/014

3

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy osobom fizycznym uzyskującym dochody z najmu, dzierżawy na zasadach ogólnych

 15.

K/015

3

Wybór opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

 16.

K/016

3

Złożenie zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania i zaprowadzeniu właściwych ksiąg

 17.

K/017

3

Wydawanie zaświadczeń o dochodach, przychodach, obrotach i o formie opodatkowania oraz prowadzeniu działalności gospodarczej

 18.

K/018

3

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

 19.

K/019

3

Składanie zeznań rocznych.

 20.

K/020

3

Składanie informacji podatkowych.

 21.

K/021

3

Składanie deklaracji podatkowych.

 22.

K/022

3

Wydawanie druków i zeznań rocznych, deklaracji i informacji podatkowych oraz udzielanie informacji z zakresu funkcjonowania urzędu.

 23.

K/023

3

Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

 24.

K/024

3

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego(karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

 25.

K/025

3

Postępowanie w przypadku opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

 26.

K/026

3

Postępowanie w przypadku opodatkowania podatkiem od czynności cywilno – prawnych

 27.

K/027

3

Wydawanie zaświadczeń w sprawie podatku od spadków i darowizn.

 28.

K/028

3

Dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu.

 29.

K/029

3

Kolejność zaliczania wpłat w przypadku wystąpienia zobowiązań z różnych tytułów bądź zaległości podatkowych .

 30.

K/030

3

Dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynikających z zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym

 31.

K/031

3

Dokonywanie zwrotów różnicy w podatku od towarów i usług wynikającej z deklaracji podatkowej.
 32.

K/032

3

Wydawanie wypisów z rejestru zastawów skarbowych.

 33.

K/033

3

Prowadzenie egzekucji administracyjnej na rzecz wierzycieli innych niż Naczelnik Urzędu Skarbowego.

 34.

K/034

3

Składanie skarg/wniosków.

 35.

K/035

3

Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług.

 36.

K/036

3

Postępowanie w przypadku złożenia wniosku o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie przyspieszonym (25 lub 60 dni od dnia złożenia rozliczenia VAT-7, VAT – 7K).

 37.

K/037

3

Odliczenie podatku VAT zawartego w towarach posiadanych w dniu utraty lub rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 38.

K/038

3

Postępowanie w przypadku zgłoszenia ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.

 39.

K/039

3

Postępowanie w przypadku zaprzestania ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub wymiany pamięci fiskalnej.

 40.

K/040

3

Rejestracja w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 41.

K/041

3

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu lub uiszczenie zapłaty podatku.

 42.

K/044

3

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osobie fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą.

 43.

K/045

3

Rejestracja działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną za pośrednictwem organu wydającego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 44.

K/046

3

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem.

 45.

K/047

3

Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem, za pośrednictwem organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców

 46.

K/048

3

Aktualizacja danych identyfikacyjnych.

 47.

K/049

3

Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

 48.

K/050

3

Wyrejestrowanie działalności gospodarczej.
 49.

K/051

3

Postępowanie w sprawie możliwości składania deklaracji drogą elektroniczną .

 50.

K/052

3

Przekazanie 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego .

 51.

K/053

3

Wydawanie kopii deklaracji podatkowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

 52.

K/054

3

Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis z tytułu jednorazowej amortyzacji.

 53.

K/055

3

Potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich wspólnoty europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 54.

K/056

1

Potwierdzanie profilu zaufanego na platformie e-PUAP

 55.

K/057

1

Wydawanie zaświadczeń o statusie podatnika w podatku od towarów i usług (VAT)

Opublikowano KARTY USŁUG | Komentowanie nie jest możliwe