Zmiany w VAT od 1.04.2014 r

 Ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 13.03.2014 r. poz. 312), z dniem 1 kwietnia 2014 r. wprowadzone zostały zmiany dot. odliczenia podatku naliczonego od nabyć pojazdów samochodowych oraz paliwa i innych kosztów eksploatacyjnych. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej( Dz. U poz. 371 ), zawiera wzór informacji VAT-26, którą składają podatnicy naczelnikowi urzędu skarbowego w związku z wykorzystywaniem pojazdów samochodowych wyłącznie do działalności gospodarczej w terminie 7-miu dni od dnia w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień( Dz. U. poz. 369 ) – z dniem 01 kwietnia 2014 r. opodatkowaniu będzie podlegać dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych dokonywana przez podatników, którym przy nabyciu tych pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnegoo kwotę podatku naliczonego w wysokości 50 % lub 60 % kwoty podatku.

Więcej informacji  czytaj   VAT_SAM

Broszura informacyjna MF na temat samochodów – ważna od 01.04.2014

Opublikowano PODATEK VAT | Komentowanie nie jest możliwe

Podstawowe zasady rozliczania podatku VAT przez rolników

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej uprzejmie informuje, że obecnie rolnik może zrezygnować z ryczałtowego rozliczania VAT i zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT składając zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Od tego momentu obowiązują go ogólne zasady rozliczania tego podatku określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011. poz. 1054 z póź. zmianami).

 Do takich podstawowych zasad z uwzględnieniem specyfiki gospodarstwa rolnego należą:

 Prowadzenie ewidencji i dokumentacji podatkowej zgodnie z ustawą;

  1. Opodatkowanie całości sprzedaży z gospodarstwa (nie tylko na faktury ale też dla osób fizycznych), w tym także usług; (art. 5, art. 7);

  2. Opodatkowanie przekazania na potrzeby własne produktów z gospodarstwa (art. 7);

  3. Odliczanie podatku naliczonego tylko od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną (art. 86). Podatnik nie może odliczyć VAT-u od zakupów niezwiązanych z przedsiębiorstwem (gospodarstwem rolnym), od towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych. Podatnik może również określić, w jakiej części dane koszty są związane z działalnością zwolnioną (np. gospodarstwo domowe rolnika), a w jakiej służą wykonywaniu działalności opodatkowanej (np. gospodarstwo rolne na ogólnych zasadach VAT) i w takiej części ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony;

  4. Opodatkowanie nie tylko sprzedaży za pieniądze ale też np. przekazania produktów, usług, w zamian za inne towary lub usługi; (art. 5 ust. 1);

  5. Terminowe składanie deklaracji podatkowych;

  6. Rolnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT mogą powrócić do zwolnienia (statusu rolnika ryczałtowego) najwcześniej po upływie trzech lat od rejestracji (art. 43 ust. 5). W takim przypadku należy dokonać korekt podatku naliczonego zgodnie z art. 91.

     Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 18 3379 332.

 Równocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej informuje, że właśnie w przedstawionych wyżej zagadnieniach zaobserwowano u rolników podczas prowadzonych kontroli i czynności sprawdzających najczęstsze nieprawidłowości.

Opublikowano PODATEK VAT | Komentowanie nie jest możliwe

Małopolska skarbówka pomaga podatnikom w centrach handlowych

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Obowiązek składania sprawozdań finansowych

      Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej przypomina o obowiązku składania sprawozdań finansowych przez podatników, którzy są zobowiązani do przestrzegania regulacji ustawy  o rachunkowości.

      Podmioty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych przekazują do urzędu skarbowego sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do jego badania . w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

    Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdanie finansowe na podstawie odrębnych przepisów jest zwolnione z obowiązku badania.

 Podstawa prawna:

 - art.27 ust.2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

  (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.),

- art.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) 

Opublikowano PODATEK DOCHODOWY OSÓB PRAWNYCH | Komentowanie nie jest możliwe

Szybki PIT w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  szpit2013waNie czekaj na ostatnią chwilę, złóż PIT już teraz.

 Więcej informacji znajdziesz na www.szybkipit.pl 

Czytaj dalej

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe