Komunikat

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

 1.  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
    1. ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
    2.  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych:
 2.  weryfikacji danych, których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podatnie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone z CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz.2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Zmiany w VAT od 1.04.2014 r

  Ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 13.03.2014 r. poz. 312), z dniem 1 kwietnia 2014 r. wprowadzone zostały zmiany dot. odliczenia podatku naliczonego od nabyć pojazdów samochodowych oraz paliwa i innych kosztów eksploatacyjnych. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej( Dz. U poz. 371 ), zawiera wzór informacji VAT-26, którą składają podatnicy naczelnikowi urzędu skarbowego w związku z wykorzystywaniem pojazdów samochodowych wyłącznie do działalności gospodarczej w terminie 7-miu dni od dnia w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień( Dz. U. poz. 369 ) – z dniem 01 kwietnia 2014 r. opodatkowaniu będzie podlegać dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych dokonywana przez podatników, którym przy nabyciu tych pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnegoo kwotę podatku naliczonego w wysokości 50 % lub 60 % kwoty podatku.

Więcej informacji  czytaj   VAT_SAM

Broszura informacyjna MF na temat samochodów – ważna od 01.04.2014

Opublikowano PODATEK VAT | Komentowanie nie jest możliwe

Rejestr kart informacyjnych

Lp.

Informacja o karcie informacyjnej

numer

wersja

nazwa

 1.

K/001

3

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

 2.

K/002

3

Wstrzymanie wykonania decyzji

 3.

K/003

3

Udzielanie osobom fizycznym, które w dniu złożenia wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w formie:

 4.

K/004

3

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatników prowadzących działalność gospodarcza (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

 5.

K/005

3

Zgłoszenie przerwy w prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej.

6. 

K/006

3

Ustalenie wysokości karty podatkowej

 7.

K/007

3

Zgłoszenie zmian dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej mających wpływ na wysokość podatku w formie karty podatkowej

 8.

K/008

3

Wybór zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych do dnia 31.12.2006 r.

 9.

K/009

3

Wybór zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych od dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2008 r.

 10.

K/010

3

Wybór zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2009r.

 11.

K/011

3

Ustalenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

 12.

K/012

3

Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby duchowne

 13.

K/013

3

Zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych

 14.

K/014

3

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy osobom fizycznym uzyskującym dochody z najmu, dzierżawy na zasadach ogólnych

 15.

K/015

3

Wybór opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

 16.

K/016

3

Złożenie zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania i zaprowadzeniu właściwych ksiąg

 17.

K/017

3

Wydawanie zaświadczeń o dochodach, przychodach, obrotach i o formie opodatkowania oraz prowadzeniu działalności gospodarczej

 18.

K/018

3

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

 19.

K/019

3

Składanie zeznań rocznych.

 20.

K/020

3

Składanie informacji podatkowych.

 21.

K/021

3

Składanie deklaracji podatkowych.

 22.

K/022

3

Wydawanie druków i zeznań rocznych, deklaracji i informacji podatkowych oraz udzielanie informacji z zakresu funkcjonowania urzędu.

 23.

K/023

3

Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

 24.

K/024

3

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego(karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

 25.

K/025

3

Postępowanie w przypadku opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

 26.

K/026

3

Postępowanie w przypadku opodatkowania podatkiem od czynności cywilno – prawnych

 27.

K/027

3

Wydawanie zaświadczeń w sprawie podatku od spadków i darowizn.

 28.

K/028

3

Dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu.

 29.

K/029

3

Kolejność zaliczania wpłat w przypadku wystąpienia zobowiązań z różnych tytułów bądź zaległości podatkowych .

 30.

K/030

3

Dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynikających z zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym

 31.

K/031

3

Dokonywanie zwrotów różnicy w podatku od towarów i usług wynikającej z deklaracji podatkowej.
 32.

K/032

3

Wydawanie wypisów z rejestru zastawów skarbowych.

 33.

K/033

3

Prowadzenie egzekucji administracyjnej na rzecz wierzycieli innych niż Naczelnik Urzędu Skarbowego.

 34.

K/034

3

Składanie skarg/wniosków.

 35.

K/035

3

Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług.

 36.

K/036

3

Postępowanie w przypadku złożenia wniosku o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie przyspieszonym (25 lub 60 dni od dnia złożenia rozliczenia VAT-7, VAT – 7K).

 37.

K/037

3

Odliczenie podatku VAT zawartego w towarach posiadanych w dniu utraty lub rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 38.

K/038

3

Postępowanie w przypadku zgłoszenia ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.

 39.

K/039

3

Postępowanie w przypadku zaprzestania ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub wymiany pamięci fiskalnej.

 40.

K/040

3

Rejestracja w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 41.

K/041

3

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu lub uiszczenie zapłaty podatku.

 42.

K/044

3

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osobie fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą.

 43.

K/045

3

Rejestracja działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną za pośrednictwem organu wydającego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 44.

K/046

3

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem.

 45.

K/047

3

Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem, za pośrednictwem organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców

 46.

K/048

3

Aktualizacja danych identyfikacyjnych.

 47.

K/049

3

Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

 48.

K/050

3

Wyrejestrowanie działalności gospodarczej.
 49.

K/051

3

Postępowanie w sprawie możliwości składania deklaracji drogą elektroniczną .

 50.

K/052

3

Przekazanie 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego .

 51.

K/053

3

Wydawanie kopii deklaracji podatkowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

 52.

K/054

3

Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis z tytułu jednorazowej amortyzacji.

 53.

K/055

3

Potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich wspólnoty europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 54.

K/056

1

Potwierdzanie profilu zaufanego na platformie e-PUAP

 55.

K/057

1

Wydawanie zaświadczeń o statusie podatnika w podatku od towarów i usług (VAT)

Opublikowano KARTY USŁUG | Komentowanie nie jest możliwe

Podstawowe zasady rozliczania podatku VAT przez rolników

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej uprzejmie informuje, że obecnie rolnik może zrezygnować z ryczałtowego rozliczania VAT i zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT składając zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Od tego momentu obowiązują go ogólne zasady rozliczania tego podatku określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011. poz. 1054 z póź. zmianami).

 Do takich podstawowych zasad z uwzględnieniem specyfiki gospodarstwa rolnego należą:

 Prowadzenie ewidencji i dokumentacji podatkowej zgodnie z ustawą;

 1. Opodatkowanie całości sprzedaży z gospodarstwa (nie tylko na faktury ale też dla osób fizycznych), w tym także usług; (art. 5, art. 7);

 2. Opodatkowanie przekazania na potrzeby własne produktów z gospodarstwa (art. 7);

 3. Odliczanie podatku naliczonego tylko od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną (art. 86). Podatnik nie może odliczyć VAT-u od zakupów niezwiązanych z przedsiębiorstwem (gospodarstwem rolnym), od towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych. Podatnik może również określić, w jakiej części dane koszty są związane z działalnością zwolnioną (np. gospodarstwo domowe rolnika), a w jakiej służą wykonywaniu działalności opodatkowanej (np. gospodarstwo rolne na ogólnych zasadach VAT) i w takiej części ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony;

 4. Opodatkowanie nie tylko sprzedaży za pieniądze ale też np. przekazania produktów, usług, w zamian za inne towary lub usługi; (art. 5 ust. 1);

 5. Terminowe składanie deklaracji podatkowych;

 6. Rolnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT mogą powrócić do zwolnienia (statusu rolnika ryczałtowego) najwcześniej po upływie trzech lat od rejestracji (art. 43 ust. 5). W takim przypadku należy dokonać korekt podatku naliczonego zgodnie z art. 91.

   Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 18 3379 332.

 Równocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej informuje, że właśnie w przedstawionych wyżej zagadnieniach zaobserwowano u rolników podczas prowadzonych kontroli i czynności sprawdzających najczęstsze nieprawidłowości.

Opublikowano PODATEK VAT | Komentowanie nie jest możliwe

Obowiązek składania sprawozdań finansowych

      Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej przypomina o obowiązku składania sprawozdań finansowych przez podatników, którzy są zobowiązani do przestrzegania regulacji ustawy  o rachunkowości.

      Podmioty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych przekazują do urzędu skarbowego sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do jego badania . w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

    Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdanie finansowe na podstawie odrębnych przepisów jest zwolnione z obowiązku badania.

 Podstawa prawna:

 - art.27 ust.2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

  (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.),

- art.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) 

Opublikowano PODATEK DOCHODOWY OSÓB PRAWNYCH | Komentowanie nie jest możliwe