Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych – zmiany od 1 lipca 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego (art. 138d Ordynacji podatkowej).

Podatnicy, którzy chcą ustanowić pełnomocnika ogólnego, od 1 lipca 2016 r. mogą to zrobić wyłącznie w wersji elektronicznej przy wykorzystaniu nowej funkcjonalności Portalu Podatkowego.

Kompleksowa regulacja kwestii pełnomocnictw zawarta jest w art. od 138a do 138o oraz w art. 80a i 80b Ordynacji podatkowej.

Wyodrębniono trzy kategorie pełnomocnictw:

 • ogólne (obowiązujące formularze: PPO-1 Pełnomocnictwo ogólne, OPO-1 Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego)
 • szczególne (obowiązujące formularze: PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne , OPS-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego)
 • do doręczeń (obowiązujące formularze: PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń, OPD-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń)

Pełnomocnictwo ogólne – ma najszerszy zakres wśród pełnomocnictw uregulowanych w Ordynacji Podatkowej. Na jego podstawie pełnomocnik będzie mógł działać w imieniu strony postępowania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyłączeniem uprawnień do podpisywania deklaracji podatkowych). Ustanawiane jest zasadniczo zawsze w formie elektronicznej, a jedynie przypadki wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających wysyłkę dokumentu elektronicznego, będzie mogło być składane w formie pisemnej zgodnie ze wzorem.  Z reguły pełnomocnik ogólny jest wybierany przez stronę postępowania (mocodawcę). Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu.

Pełnomocnictwo szczególne – upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej po złożeniu pełnomocnictwa do akt konkretnej sprawy. Pełnomocnictwa szczególne mogą być ustanawiane na piśmie w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez e-PUAP elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy).

Pełnomocnictwa do doręczeń – mogą być ustanawiane w przypadkach, gdy nie jest ustanowiony pełnomocnik szczególny ani ogólny. Pełnomocnicy do spraw doręczeń mogą być ustanawiani na piśmie, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez e-PUAP elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy).

Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (art.80a Ordynacji podatkowej)

Oprócz w/w pełnomocnictw obowiązują  przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw, dotyczące:

 • deklaracji składanych w postaci papierowej – (obowiązujące formularze: UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, OPL-1P Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej)
 • deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – (obowiązujące formularze: UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, OPL-1 Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa

Składanie pełnomocnictw w wersji elektronicznej jest zwolnione z opłaty skarbowej, natomiast wszystkie pozostałe składane w formie papierowej podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zl od każdego złożenia dokumentu. Nie podlega opłacie skarbowej złożenie pełnomocnictwa jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny (rodzicie, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki) lub rodzeństwo.

Jak uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym w celu złożenia pełnomocnictwa ogólnego?

Aby uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym należy zarejestrować się jako użytkownik Portalu Podatkowego. W tym celu należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu Portalu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak również uwierzytelnić wskazane wyżej oświadczenie i zgodę za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym e-PUAP. W dalszej kolejności należy utworzyć własny identyfikator użytkownika i hasło oraz podać adres e-mail oraz pytanie i odpowiedź zabezpieczające dostęp do konta.

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH, PODATEK DOCHODOWY OSÓB PRAWNYCH, PODATEK VAT | Komentowanie nie jest możliwe

Informacja dla podatników prowadzących placówki gastronomiczne w sprawie właściwej stawki VAT dla sprzedaży posiłków i dań.

W dniu 01 lipca 2016 r. w Dzienniku  Urzędowym Ministra Fiansów ogłoszona zostałainterpretacja ogólna Nr PT1.050.3.2016.156  Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. wsprawie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedazy posiłków i dańprzez placówki gastronomiczne .

Z zawartych w niej wyjaśnieniach wynika, że posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5 %stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr10 do ustawy o VAT, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1.

czytaj całość :

http://www.finanse.mf.gov.pl

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK VAT | Komentowanie nie jest możliwe

Baza ogłoszeń o naborach na nowe stanowiska pracy w służbie cywilnej

1 czerwca 2016 r. uruchamiamy nową bazę ogłoszeń o naborach na stanowiska pracy w służbie cywilnej. To nowoczesne narzędzie, dzięki któremu obywatele łatwiej znajdą interesujące ich oferty pracy.

Baza ogłoszeń jest często pierwszym źródłem informacji obywatela o służbie cywilnej. W 2015 r. bazę odwiedziło ponad 1,4 miliona użytkowników, którzy wygenerowali blisko 25 milionów odsłon. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nowa baza ogłoszeń była bardziej przejrzysta, intuicyjna, łatwa w obsłudze i przyjazna również dla użytkowników z niepełnosprawnościami.

Z bazy korzysta również około 3 rys. pracowników administracji rządowej zobowiązanych do zamieszczania w niej informacji o wolnych stanowiskach pracy. Nowe rozwiązania, które zastosowaliśmy tworząc bazę, znacząco uproszczą jej obsługę. Dodawanie ogłoszeń do bazy stanie się łatwiejsze, intuicyjne i mniej czasochłonne.

Nowa baza ogłoszeń jest już  dostępna pod adresem https://nabory.kprm.gov.pl.

Do końca III kwartału 2016 r. dotychczasowa baza ogłoszeń https://ogloszenia.kprm. gov.pl/) nadal będzie dostępna. Do tego czasu będzie można zamieszczać w niej wyniki naborów i przeglądać archiwalne ogłoszenia, wyniki naborów oraz informacje o przeniesieniach /oddelegowaniach.

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PRACA | Komentowanie nie jest możliwe

Informacje o rzetelności danych przedsiębiorcy

Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają  szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Głównym celem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie kilku bardzo istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i procesach rejestracji działalności, procedurach wykreślania przedsiębiorców oraz dokonywania sprostowań wpisów. Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy to:

 • możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG (osoba nie podjęła wykonywania działalności gospodarczej),
 • rozszerzenie danych kontaktowych,
 • zmiany w danych dopisywanych z urzędu,
 • uproszczenie procedury sprostowania wpisu,
 • automatyczne wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG,
 • konieczność posiadania tytułu prawnego do lokalu,
 • zmiany w procedurze wpisu.

Oprócz uproszczenia i usprawnienia obsługi przedsiębiorców poprzez CEIDG, wprowadzone zmiany doprecyzują także obowiązujące przepisy w celu jednolitego stosowania prawa i zapewnienia wysokiej jakości danych zawartych w ewidencji przedsiębiorców.

W pierwszej kolejności znowelizowana ustawa wprowadza możliwość rezygnacji z wpisu w CEIDG tym osobom, które, mimo że dokonały wpisu, nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej. W takich przypadkach informacja o ”rezygnacji” z zamiaru podjęcia działalności gospodarczej i tym samym dokonania wpisu do CEIDG będzie przekazywana do innych rejestrów połączonych z CEIDG, m.in. ZUS, GUS, urzędów skarbowych. Rozszerzony został także zakres danych kontaktowych przedsiębiorcy, które podlegają wpisowi. Do katalogu dodany został numer telefonu oraz numer faxu przedsiębiorcy oraz dodatkowe informacje dotyczące upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego. O ujawnieniu danych kontaktowych zadecyduje przedsiębiorca – czy chce by dane były widoczne, czy też służyły jedynie do kontaktu z administracją. Nowelizacja pozwoli również na ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów, dzięki temu, że pracownicy urzędów gmin mogą już samodzielnie poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców. Wprowadzony został także automatyczny mechanizm wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG.

Na mocy nowych przepisów nastąpiło również rozszerzenie katalogu danych i informacji wpisywanych do CEIDG z urzędu. Dane te będą dopisywane oraz modyfikowane przez właściwe organy, bez konieczności składania przez przedsiębiorcę wniosku aktualizacyjnego. Wśród danych wprowadzanych z urzędu znajduje się informacja o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) oraz jego ewentualnym unieważnieniu lub uchyleniu – wprowadzana przez Urząd Skarbowy. Jeśli we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG pojawi się informacja o uchylonym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) oznacza to, że Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla tego przedsiębiorcy posiada informacje, że posługiwał się on fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Istotną zmianą jest również nałożenie na przedsiębiorców obowiązku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Rozwiązanie to zapewni przede wszystkim prawdziwość i rzetelność danych adresowych wpisanych do CEIDG. Mechanizm ten ma ułatwić również walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami podającymi nieprawdziwe dane adresowe, ma służyć likwidacji fikcyjnych działalności gospodarczych, często działających poprzez tzw. „biura wirtualne” lub też takich, w których korespondencja powraca jako nieodebrana, gdyż osoba zakładająca działalność podała nieprawdziwy adres. Tytułu prawnego do nieruchomości nie dołącza się do wniosku o wpis do CEIDG, natomiast trzeba go przedstawić organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania. Jego niedostarczenie spowoduje wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru.

Oprócz informacji o przedsiębiorcach i podmiotach dostępnych w CEIDG, przedsiębiorcy mają możliwość zweryfikowania czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów uruchomiło na Portalu Podatkowym  usługę „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”, która poprzez wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Ważnym jest aby zweryfikować kontrahenta przed dokonaniem transakcji i uchronić się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami oraz grożącymi konsekwencjami podatkowymi. Podobną usługę, która oprócz danych o statusie VAT zawiera także informacje o rzetelności czeskiego podatnika, uruchomiło w ostatnim czasie również Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej. Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy podejmują współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w Czechach. Informacje o statusie „nierzetelnego podatnika VAT”, w języku angielskim, znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej. Informacja o możliwości sprawdzenia statusu podatkowego podmiotu czeskiego zawarta jest również w komunikacie  Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe informacje o zmianach w CEIDG dostępne pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;237aaec8-d07c-45b8-84c0-b4dbbde74fbb

Pełny tekst ustawy dostępny na stronie:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1893/1

Opublikowano IDENTYFIKACJA PODATNIKÓW, INFORMACJE OGÓLNE | Komentowanie nie jest możliwe

Zaświadczenie o dochodach

                                                                    Szanowni Państwo !

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej  informuje, że osoby uprawnione do

świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych wychowawczych z pomocy społecznej oraz świadczeń w ramach programu

Rodzina 500+

nie muszą składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów z urzędów skarbowych

Minister Finansów we współpracy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej uruchomił elektroniczną usługę umożliwiającą miejskim i gminnym ośrodkom pomocy społecznej automatyczny i bezpośredni dostęp do informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia (w tym w ramach programu 500+).

Korzystając z usługi, ośrodki pomocy społecznej pobierają automatycznie dane o dochodach z systemu e-Podatki – bez angażowania podatników.

 

Opublikowano INFORMACJE OGÓLNE, PODATEK DOCHODOWY OSÓB FIZYCZNYCH | Komentowanie nie jest możliwe